Saravana

brand_img

Saravana Wheat Parotta

1pack
AED 5.25

Saravana Malabar Parotta

1pack
AED 5.75

Saravana Wheat Chapathi

275g
AED 3.15

For SEO

For SEO

For SEO

For SEO

For SEO

For SEO