Cordoba

brand_img

Cordoba Stuffed Green Olives

285g
AED 11.50

Cordoba Pitted Green Olives

275g
AED 12.50

Cordoba Sliced Green Olives

230g
AED 9.25

Cordoba Plain Black Olives

200g
AED 7.50

Cordoba Plain Green Olives

575g
AED 17.25

Cordoba Sliced Green Olives

275g
AED 10.25

Cordoba Pitted Green Olives

450g
AED 19.90

Cordoba Stuffed Green Olives

200g
AED 8.95

Cordoba Pitted Green Olives

170g
AED 8.49

Cordoba Plain Green Olives

285g
AED 10.25