Halwani & Tahhan

brand_img

Halwani Apricot Jam

400g
AED 7.88

Halwani Jam Strawberry

400g
AED 7.60

Halwani Mixed Fruit Jam

400g
AED 8.66