Halwani & Tahhan

brand_img

Halwani Halawa Plain

250g
AED 9.50

Halwani Jam Strawberry

400g
AED 8.00

Halwani Jam Fig

400g
AED 8.90