V-soy

brand_img

V-Soy Soya Milk Orginal

3x300g
AED 14.20

V Soya Milk

300ml
AED 3.40

V-SOY MULTI GRAIN SOYMILK

1L
AED 17.40

V-Soy Multi-grain Soy Milk

300ml
AED 6.80

V-Soy Original

300ml
AED 5.20