Cordoba

brand_img

Cordoba Stuffed Green Olives

285g
AED 11.40

Cordoba Pitted Green Olives

275g
AED 12.70

Cordoba Slice Black Olives

3x275g
AED 21.10

Cordoba Stuffed Green Olives

3x200g
AED 18.00

Cordoba Sliced Green Olives

450g
AED 17.20

Cordoba Stuffed Greenn Olives

575g
AED 20.60

Cordoba Plain Green Olives

575g
AED 16.90

Cordoba Sliced Green Olives

230g
AED 9.30

Cordoba Pitted Green Olives

170g
AED 8.30

Cordoba Plain Green Olives

285g
AED 10.10