Yupi

brand_img

Gummi Pizza

17gm
AED 1.45

Yupi Mini Burger Bag

108g
AED 6.50

Yupi Gummy Lunch

77g
AED 6.50

Yupi Gummy Hotdog Candy

32g
AED 1.25

Yupi Gummi Pizza Outer

24x23gm
AED 34.75

Yupi Fruit Cocktail Candy

32g
AED 1.45