Yupi

brand_img

Gummi Pizza

23g
AED 1.45

Yupi Mini Burger Bag

108g
AED 6.50

Yupi Gummy Lunch

77g
AED 6.50

Yupi Gummy Hotdog Candy

32g
AED 1.25

Yupi Fruit Cocktail Candy

32g
AED 1.45

For SEO

For SEO

For SEO

For SEO

For SEO

For SEO